Opinie o Nas

Regulamin Sklepu Internetowego Madison Home

1. Postanowienia ogólne

1.1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.madisonhome.pl

1.2.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3.

Właścicielem Sklepu działającego pod adresem www.madisonhome.pl jest Katarzyna Czaplińska Interior Design, NIP: 118-089-11-35, Regon: 147081421, siedziba: ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek, adres poczty elektronicznej: butik@madisonhome.

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.4.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Katarzyna Czaplińska Interior Design zwany dalej Usługodawcą. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego Madison Home;

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Madison Home.

1.6.

Korzystanie ze sklepu internetowego Madison Home jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.7.

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

1.8.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Madison Home zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

1.9.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.madisonhome.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.10. Definicje:

1.10.1.

DZIEŃ ROBOCZY – Przez „dni robocze” należy rozumieć wszystkie dni powszednie (zaznaczone w kalendarzu na czarno) z pominięciem niedziel i świąt, które zgodnie z art. 1519 § 1 k.p. są dniami wolnymi od pracy.

1.10.2

DOSTAWCA - oznacza firmy kurierskie, z którymi współpracuje Sprzedawca oraz wszystkie inne firmy kurierskie współpracujące z Partnerami Biznesowymi z którymi również współpracuje Sprzedawca. 

1.10.3.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.10.4.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.10.5.

KLIENT / KONSUMENT – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego.

1.10.6.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.10.7.

KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.10.8.

NEWSLETTER – Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

1.10.9.

PRODUKT / TOWAR– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.10.10.

PRZEDSIĘBIORCA - Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także Wspólnicy Spółki Cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

1.10.11.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.10.12.

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.madisonhome.pl.

1.10.13.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Katarzyna Czaplińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Czaplińska Interior Design. Adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 118-089-11-35, REGON 147081421, adres poczty elektronicznej: butik@madisonhome.pl.

1.10.14.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu / Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą (butikiem Madison Home) za pośrednictwem serwisu Internetowego Sklepu Madison Home.

1.10.15.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.10.16.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.10.17.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.10.18.

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.10.19.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sklepem

ADRES SKLEPU: Madison Home, Ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek

NUMER TELEFONU SKLEPU: +48 502 113 949

ADRES E-MAIL SKLEPU: butik@madisonhome.pl

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO SPRZEDAWCY: 28 1910 1048 2201 6605 4281 0001

GODZINY OTWARCIA SKLEPU: Poniedziałek - Piątek: 09.00 - 17.00 

3.   Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1.

Rejestracja i logowanie w ramach sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie Madison Home, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.2.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Madison Home.

3.3.

Rejestracja w sklepie pozwala klientowi na korzystanie z wielu przywilejów:

• Brak konieczności wprowadzania danych przy kolejnych zakupach;

• Podgląd statusu realizacji zamówienia i historii zakupów;

• Możliwość korzystania ze schowka;

• Możliwość oceniania i dodawania opinii o produktach;

• Możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych.

3.4.  

Do rejestracji lub logowania należy przejść klikając link „Rejestracja” lub „Logowanie” znajdujący się w w prawym, górnym rogu strony Sklepu

3.5.  

Warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowanie warunków „Regulaminu” Sklepu Madison Home.

3.6.  

Login w sklepie internetowym stanowi adres e-mail klienta.

3.7.  

Katarzyna Czaplińska Interior Design może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności gdy klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego Madison Home naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Katarzyna Czaplińska Interior Design za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Madison Home.

3.8.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Katarzyna Czaplińska Interior Design.

3.9.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.10.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania ze Sklepu Internetowego Madison Home w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

b. korzystania ze Sklepu Internetowego Madison Home w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

e. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Madison Home;

f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4.   Ceny Towarów i Metody Płatności

4.1.

Ceny produktów podane na stronie Sklepu Internetowego www.madisonhome.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki), wyrażone są w polskich złotych polskich (PLN);

4.2.

Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. 

4.3.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego www.madisonhome.pl jest wiążąca w momencie przyjęcia / akceptacji zamówienia przez Sklep. 

4.4.

Obowiązujące w sklepie rabaty i promocje nie łączą się.

4.5.

Klient ma możliwość dokonania zapłaty:

a. przelewem na numer konta bankowego: 28 1910 1048 2201 6605 4281 0001

b. poprzez płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24

c. poprzez zapłatę kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24

4.6.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

PayPro SA Agent Rozliczeniowy,

ul. Kanclerska 15,

60-327 Poznań,

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

4.7.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą kredytową lub płatniczą, karta kredytowa zostaje obciążona w momencie potwierdzenia płatności przyciskiem "płacę" na platformie płatniczej Przelewy24.

5.   Składanie Zamówień. Procedura Zawarcia Umowy Sprzedaży

5.1.

Zamówienia w sklepie internetowym Madison Home można składać przez stronę internetową, telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 502113 949 lub drogą mailową wysyłając e-mail na adres: butik@madisonhome.pl.

5.2.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.madisonhome.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5.3.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Madison Home należy wejść na stronę internetową www.madisonhome.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.4.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Madison Home, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

5.5.

Wybór zamawianych Produktów / Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.6.

W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia „Zamawiam” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji dotyczących zamawianego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi na stronie komunikatami oraz informacjami.

5.7.  

Podsumowanie złożonego zamówienia zostanie wyświetlone po wprowadzeniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych i będzie zawierać następujące informacje:

a. opis wybranych towarów lub usług;

b. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów w tym koszty dostawy oraz inne opłaty (jeżeli występują);

c. wybrana metoda płatności;

d. wybrany sposób dostawy.   

5.8.  

Przed wysłaniem zamówienia klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego www.madisonhome.pl, podać dane osobowe oznaczone gwiazdką (*) oraz nacisnąć przycisk „Zamawiam”.

5.9.

Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Katarzyna Czaplińska Interior Design mieszczącej się przy ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 118-089-11-35 i Regon: 147081421, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) Umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu.

5.10.

Po złożeniu zamówienia przez formularz na stronie sklepu, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie www.madisonhome.pl oraz zawierającą wszystkie jego istotne elementy.

5.11.

Umowę traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.12.

Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta wpłaty za Towar.

5.13.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo

poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer

telefonu i adres e-mail.

5.14.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli

kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5.15.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT zaliczkowe cząstkowe, faktury VAT zaliczkowe końcowe, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W przypadku wyrażenia chęci otrzymania paragonu fiskalnego Klientowi zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres faktura VAT detaliczna wystawiona do paragonu w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych w szczególności takich jak: w szczególności takich jak: faktury VAT detaliczne z załącznikami, faktury VAT zaliczkowe cząstkowe, faktury VAT zaliczkowe końcowe, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

5.16.

W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5.17.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5.18.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.madisonhome.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Klienci mogą zobaczyć w ramach swojego konta, po zalogowaniu.

6. Dostawa

6.1.

Dostawa Towarów jest ograniczona do kraje UE i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2.

Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Międzynarodowej Firmy Kurierskiej DPD Polska.

W przypadku niektórych towarów dostawa realizowana jest bezpośrednio od firm współpracujących (dystrybutorów) z Katarzyna Czaplińska Interior Design (Madison Home). Wówczas przesyłki mogą być realizowane za pośrednictwem:

  1. FedEx
  2. UPS
  3. DHL
  4. GLS

lub innych przewoźników, którzy współpracują z naszymi Partnerami Biznesowymi, a którzy nie zostali wymienieni w regulaminie butiku Madison Home.

6.3.

Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru w sklepie Madison Home.

6.4.

Koszty dostawy podane są w cenniku znajdującym się w zakładce Koszty Dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.5.

Większość towarów wysyłana jest bezpośrednio z magazynu Madison Home następnego dnia roboczego od momentu zaksięgowania należności na koncie. Niektóre towary wysyłane są bezpośrednio od naszych dostawców. Wówczas termin dostawy jest wydłużony, a o jego terminie Klient informowany jest w osobnym e-mailu wysłanym po złożeniu zamówienia. 

6.6. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy

6.6.1.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sklep Madison Home zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu: +48 502 113 949 lub e-mailem na adres: butik@madisonhome.pl. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

7. Prawo Odstąpienia od Umowy

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem: 

7.1.

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru.

7.2.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Katarzyna Czaplińska Interior Design, Ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek, telefon: +48 502 113 949, e-mail: butik@madisonhome.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7.3.

Konsument odeśle Sprzedawcy Towar w dowolnie wybrany przez siebie sposób . Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: towary wysyłane na palecie firmą kurierską DPD: 150 zł. 

Konsument ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć wysyłany Towar, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

7.4.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego Madison Home, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

7.5.

Pełne prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie opakowania, metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci pełne prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7.6.

Sprzedawca  ma  obowiązek  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania Produktu zwrócić  konsumentowi  wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy produktu. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Konsument (koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy). 

Sprzedawca  dokonuje  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument dokonując zakupu w sklepie internetowym www.madisonhome.pl chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7.7.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy:

  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • umowy zawartej na aukcji publicznej.

7.8.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od momentu dostarczenia towaru. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Katarzyna Czaplińska Interior Design, Ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

7.9.

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem (B2C) Klientowi B2C nie przysługują prawa konsumenckie szczególnie prawo do skorzystania z 14-sto dniowego zwrotu produktu.

8. Reklamacje Dotyczące Zakupionych Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem: 

8.1.

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2.

Katarzyna Czaplińska Interior Design jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.3.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować:

a. na piśmie na adres: Katarzyna Czaplińska Interior Design, Kurowskiego 43, 05-080, Hornówek;

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail butik@madisonhome.pl.

Towar należy odesłać na koszt sprzedawcy na adres: Katarzyna Czaplińska Interior Design, Ul. Kurowskiego 43, 05-080 Hornówek. Katarzyna Czaplińska Interior Design zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.4.

Firma Katarzyna Czaplińska Interior Design odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8.5. 

Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:

1. informacji  i  okoliczności  dotyczących  przedmiotu  reklamacji,  w szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  wady;  

2. żądania  sposobu  doprowadzenia  Produktu  do  zgodności  z  Umową Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od  Umowy Sprzedaży; 

oraz

3.  danych  kontaktowych składającego  reklamację  - ułatwi  to  i  przyspieszy rozpatrzenie  reklamacji przez Sprzedawcę.  Wymogi  podane  w  zdaniu poprzednim  mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność reklamacji  złożonych  z  pominięciem zalecanego  opisu  reklamacji.

8.6. 

Katarzyna Czaplińska Interior Design nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

8.7.

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego Madison Home z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sklep Madison Home wady.

9. Dodatkowe Gwarancje przy Sprzedaży Towarów w Sklepie.

9.1.

Katarzyna Czaplińska Interior Design (Madison Home) nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Reklamacje w Zakresie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

10.1.

Madison Home podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2.

Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: butik@mdisonhome.pl.

10.3.

W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

10.4.

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

11. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń 

11.1.

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

11.2.

Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

11.3.

Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

11.4.

Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: 

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12. Postanowienia Końcowe

12.1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

12.2.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Katarzyna Czaplińska Interior Design (Madison Home) a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

12.3.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 roku.

insta

@madison_home_interiors